Угода користувача

(Умови використання сайту)

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СПІЛКА», код ЄДРПОУ 40786641, яка зареєстрована за адресою, м. Київ, вул. Предславинська, б. 28, м. Київ та діє на підставі Статуту (надалі – ГС «УМС»),  в особі Фущича Богдана Вільгельмовича (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка інша особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного договору та оплатила надану послугу (надалі – Споживач) з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір (надалі – Договір) про таке:

ТЕРМІНИ
Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Інструкцією з використання, що є невід’ємною частиною Договору.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.
Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою:  https://intermedicus.org/page/pro-nas.html, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.
Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та інструкції з використання. Акцепт здійснюється шляхом: реєстрації на офіційному сайті Виконавця за інтернет-адресою: https://intermedicus.org/page/pro-nas.html та подальшого підписання розписки про ознайомлення з Договором та Інструкції з використання.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За цим Договором Виконавець надає Споживачу, а Споживач приймає та сплачує Виконавцю Послуги з навчання за обраним курсом (-ів) з метою професійного вдосконалення і розвитку.
Послуги надаються шляхом видачі Споживачу паролю від особистого профілю, що буде надісланий на вказану попередньо Споживачем електронну адресу згідно Інструкції з використання.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Виконавець має право та несе обов’язки:
3.1.1. Вимагати від Споживача виконання умов даного Договору та Інструкції з використання.
3.1.2. Забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг відповідно до даного Договору та Інструкції з використання.
3.1.3. Надавати Споживачу  Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.
3.1.4. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Споживачем.
3.2. Споживач має право та зобов’язаний:
3.2.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Правил отримання Послуг протягом всього строку їх надання.
3.2.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг Послуг, що ним надаються.
3.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.
3.2.4. Дотримуватися Інструкції з використання.
3.3. Споживачу забороняється:
3.3.1. Поширювати, копіювати, надавати доступ до інформації, наданих Послуг, третім особам, які не є Споживачами.

ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів, які опубліковані на Сайті Виконавця.
Оплата реєстраційного внеску означає згоду Споживача на заключення даного Договору з Виконавцем.
Оплата Послуг здійснюється Споживачем в українських гривнях у безготівковому порядку за допомогою платіжної системи Liqpay https://www.liqpay.ua.
Послуга вважається замовленою лише після надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на Сайті Виконавця.
Споживач самостійно несе відповідальність за правильність здійсненної оплати.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Уся інформація щодо умов цього Договору, додатків до нього та додаткових угод  є конфіденційною та не підлягає розголошенню.
Будь-яка інформація, яка стала відома одній Стороні відносно іншої під час виконання цього Договору є конфіденційною та не підлягає розголошенню.
Сторона цього Договору, винна у розголошенні конфіденційної інформації несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
Не є конфіденційною інформація, що знаходиться у відкритих базах даних, реєстрах та є загальнодоступною.
Конфіденційна інформація може бути розголошена за умови згоди Сторони, якої стосуються вказані відомості та у випадках визначених цим Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Якщо порушенням умов даного Договору Стороною, іншій Стороні (-ам) було заподіяно шкоду (в тому числі і моральну), Сторона винна у порушенні вказаних умов зобов’язана відшкодувати шкоду в повному обсязі.
Виконавець не несе відповідальності за невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, що спричинене невиконанням або ж несвоєчасним виконанням Споживачем своїх зобов’язань за цим Договором.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
Сторони не несуть відповідальності за невиконання або ж несвоєчасне виконання
умов даного Договору, у випадку коли вказані дії/бездіяльність були спричинені обставинами, настання яких Сторони під час укладення даного Договору, не могли передбачити та настання, яких не залежало від їх волі.
Перелік обставин, які визнаються форс-мажорними, наведені у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні», однак, поданий перелік не є вичерпним.
Про настання форс-мажорних обставин Сторона, яка піддалась їх впливу має повідомити інші протягом 10 (десяти) днів з моменту настання таких обставин та/або коли такій  Стороні стало відомо про настання таких обставин.
Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання умов даного Договору, за таких підстав Договір вважатиметься припиненим.
Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджено відповідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. Внесення змін та розірвання договору
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
Сторони мають право внести зміни до цього Договору. Внесення будь-яких змін до Договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, яка підписується всіма Сторонами цього Договору та яка після її підписання є невід’ємною частиною Договору.
Договір вважається припиненим та/або розірваним підписання всіма Сторона відповідної додаткової угоди про припинення та/або розірвання даного Договору.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням, та/або неналежним виконанням та/або невиконанням умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів.
Якщо вирішити спір шляхом переговорів не вдалось, такий спір передається на розгляд суду, з урахуванням положень законодавства, чинного на момент дії  даного Договору.

ІНШІ УМОВИ
Усі питання не визначенні цим Договором регулюються  чинним законодавством України.
Будь-які зміни, які щодо умов цього Договору вносяться виключно шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору. Додаткова угода є невід’ємною частиною цього Договору.
Будь-які виправлення, внесені до тексту цього Договору не мають юридичної сили.
Цей Договір Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його всіх умов та термінології, українською мовою в 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ 
ГС «УМС»       
Громадська спілка «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СПІЛКА»
Місцезнаходження:
вул. Предславинська, 28
м. Київ, 03150
Тел. (044) 528 7011

ЄДРПОУ: 40786641
Поточний рахунок: UA963052990000026008016215925
МФО: 300711
Банк: ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Представник:
Фущич Богдан Вільгельмович